Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overons

Wie zijn wij? 

Albert en Ingrid: een gedurfde combinatie en juist daarom interessant. In de gedachte dat verschillen er mogen zijn ondersteunen ze elkaar in de meest uiteenlopende vraagstukken. Albert en Ingrid werken samen vanuit Bureau Zandbergen en hebben eveneens samen de Stichting kleren van de keizer opgericht.

Ingrid Zandbergen is MfN registermediator en klassiek opgeleid in de HRM. Ze heeft kennis van zaken en heeft tijdens haar loopbaan veel ervaring opgedaan met organisatie inrichtingsvraagstukken. Bij haar staat steeds de vraag centraal waartoe een organisatie in essentie bestaat en hoe deze zich in wisselwerking met de omgeving door kan ontwikkelen. Van buiten naar binnen organiseren is haar kwaliteit wat ze al bij verschillende dienstverlenende organisaties heeft laten zien. Ingrid heeft een directe stijl van begeleiden, ze is wars van academische taal en combineert denken aan handelen in wisselend en hoog tempo. Ze is dienstbaar en vooral sociaal georiënteerd op mensen. Ze heeft oog voor wat mensen nodig hebben en weet ook dat mensen alleen echt geholpen kunnen worden als ze repertoire aangereikt krijgen waarmee de toestand waarvan zij onderdeel uitmaken ook verder geholpen wordt.

hoe werkt mediation

Ingrid Zandbergen

Mediation

Mediation

Een situatie waarin een conflict kan ontstaan, omdat we anders betekenis geven aan wat we zien, wat we meemaken. Tijdens de bemiddeling gaan we samen op zoek naar wat de ander beweegt. We gaan onderzoeken waar de verschillen zitten en waar we overeenkomsten hebben. Tijdens de mediation proberen we elkaar te laten zien wat je daarvoor niet zag om zo tot een overeenstemming te komen. Als mediator breng ik de communicatie weer op gang, begeleid ik de gesprekken en zorg ik voor de juiste procedure.

Dit vraagt van beide partijen commitment en lef. De commitment om daadwerkelijk op zoek te gaan naar wat de ander beweegt en daarbij een oplossing te vinden. Het lef om aan tafel te komen zitten en je kwetsbaarheid, boosheid en verdriet mee te nemen aan tafel.

hoe werkt mediation


Hoewerkt mediation?

Mediation is een proces dat bestaat uit één of meerdere gesprekken. Het mediationproces verloopt via een structuur, een vast patroon dat de mediator goed bewaakt. De mediator faciliteert betrokkenen zelf hun conflict op te lossen.

Aanvang van het mediationproces
De mediaton begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst spreken de deelnemers in de mediation met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de mediation te laten slagen. Daarin is ook afgesproken dat alles wat tijdens de mediation naar voren komt absoluut vertrouwelijk blijft.

hoe werkt mediation

Specialisatie

Onze specialisaties

Onzespecialisaties

Het inschakelen van een mediator wordt steeds vaker gedaan. Niet verwonderlijk, want vaak kunnen conflicten, geschillen en echtscheidingen opgelost worden zonder dat er een dure juridische procedure aan te pas hoeft te komen.
De belangrijkste voordelen zijn dan ook:

  • Mediation is goedkoper dan een juridische procedure;
  • Oplossingsgericht, deelnemers kunnen eigen oplossingen voordragen;
  • Conflicten worden sneller opgelost in vergelijking tot een rechtzaak;
  • Informele benadering en minder stressvol;
  • Constructieve oplossing met goede beëindiging of behoud van de relatie.

Bij Ingrid kun je onder andere terecht voor arbeid- en organisatiemediation, exitmediation, mediation bij ziekte en re-integratie, familiekwesties, scheidingbemiddeling en burenruzies. Ingrid werkt nauw samen met advocate Maaike Holthinrichs.

hoe werkt mediation


HROrganisatie advies

Op zoek gaan naar de betekenis (missie) van je organisatie. Wat was ook alweer de bedoeling? Waartoe bestaat deze organisatie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet je als het ware van ‘buiten’ naar ‘binnen’ denken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We leven in een wereld die bol staat van processen, regels en systemen. Onbewust worden deze processen en systemen het doel om de organisatie draaiende te houden. De westerse wereld wordt steeds rationeler. Denken voert de boventoon en wat er wordt bedacht, wordt voor alle volledigheid in procedures en beleid weggezet, of te wel bureaucratie. Daarmee zeggen we niet dat systemen niet nodig zijn. Het gaat erom dat systemen niet leidend zijn maar ondersteunend aan dat wat je als organisatie als ambitie hebt.

hoe werkt mediation

HR organisatie advies

Begeleiding bij organiseren

Begeleidingbij organiseren

Ken je dit:
In een verpleeghuis werkt een team van verzorgers en begeleiders al jaren samen. Dat doen ze geheel naar tevredenheid van de mensen die er verzorgd worden. Ze kennen elkaar goed en lossen hun problemen meestal al werkend of in de wandelgangen op. Overuren worden wel gemaakt maar vrijwel nooit opgeschreven, het hoort er bij. Ze vergaderen weinig en hebben een laag ziekteverzuim. En als er iemand toch ziek wordt lossen ze dat onderling op zonder tussenkomst van de leidinggevende. In de organisatie waarvoor zij werken heeft iemand bedacht dat een koffiepauze van een half uur als eigen tijd kan worden aangemerkt en dat pakt uit als een half uur langer op je werk aanwezig zijn. Voor veel medewerkers is dat een probleem omdat hun privéleven daar niet op is ingericht. De organisatie drukt echter door. Na verloop van tijd merkt de leidinggevende dat overuren nu wel worden geschreven, dat het ziekteverzuim toeneemt en dat de sfeer op de afdeling afneemt. Hij vraagt zich af: wat hebben we verloren en kan dat worden terug georganiseerd?

hoe werkt mediation


Eenpersoon om te vertrouwen

De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen binnen een organisatie en kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. Verder kan je er terecht bij vermoeden van een misstand. Tevens is de vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor medewerkers die in de arbeidsrelatie in een conflict zijn gekomen waarbij het niet lukt een oplossing te vinden. Uitgangspunt hierbij is dat problemen in principe via de leidinggevende, eventueel ondersteund door de HR adviseur, opgelost moeten worden.

Veel gedragingen of gedachten zijn vaak minder ‘gek’ dan men eerste instantie denkt. Veel gedachten, opvattingen of meningen zijn vaak gelijk aan die van anderen zonder dat we ons dat bewust zijn. Bij Bureau Zandbergen kun je bij je vertrouwenspersoon je verhaal kwijt, je hart luchten en gaan we samen ontdekken of je er iets aan wil doen en wat je er aan kunt of wilt doen. Het woord “vertrouwenspersoon” zegt het al: het gesprek is ten alle tijden vertrouwelijk!

hoe werkt mediation

vertrouwenspersoon

Wijze leiders

WijzeLeiders

Een koning wil heel graag dat zijn volk hem zou herinneren als een wijze leider. Hij vroeg zich voortdurend af wat het was dat een leider wijs maakte. De koning besloot zijn probleem voor te leggen aan zijn ondergeschikten. Diegene die in staat was om zijn vraag naar tevredenheid te beantwoorden zou rijkelijk beloond worden. Vele onderdanen reageerden op zijn oproep. Een van hen opperde dat wijze leiders exacte schema`s moesten maken. Een ander dacht dat het geheim van wijsheid zat in prioriteiten stellen. Weer een ander stelde dat niemand in zijn eentje alle kennis en inzichten kon bezitten die nodig zijn om goede beslissingen te nemen. Daarom meende hij dat wijze leiders mensen waren die hun adviseurs goed kozen. Iemand anders vond dat een wijs leider iemand was die religieuze voorgangers, waarzeggers of tovenaars raadpleegde. De overvloed aan reacties deed de koning goed, maar diep in zijn hart vond hij geen van de antwoorden bevredigend.

hoe werkt mediation


Stichtingkleren van de keizer

De Stichting kleren van de keizer is nog een jonge stichting die mensen helpt om patronen bij jezelf, patronen bij organiseren te herkennen. Je krijgt nieuwe beelden aangereikt en gaat steeds beter begrijpen wat er om je heen gebeurt. In deze tijd word je steeds nadrukkelijker uitgenodigd om met jezelf bezig te zijn. Dat heeft zo’n vorm aangenomen dat we vaak niet meer zien wat voor de hand ligt; we bewonderen de keizer om zijn mooie kleren terwijl hij in werkelijkheid geen kleren draagt. Niet de werkelijkheid zelf maar onze persoonlijke beleving daarvan staat centraal en vandaar uit handelen we ook. Het is een harde manier van doen geworden die inmiddels de haarvaten van onze samenleving heeft bereikt.

Bij Stichting kleren van de keizer leer je (opnieuw) hoe je waarnemingen kunt gebruiken om de wereld om je heen te begrijpen en hoe dat vorm krijgt bij organiseren. We verzorgen opleidingen, trainingen en coachingstrajecten die steeds op maat worden aangeboden passend bij de toestand waarin u of uw organisatie verkeert.

www.stichtingklerenvandekeizer.nl

Stichting kleren van de keizer