Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

AlgemeneVoorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bureau Zandbergen partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventueel inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bureau Zandbergen zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Bureau Zandbergen eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Bureau Zandbergen.
2.2 De verplichtingen van Bureau Zandbergen gaan nooit verder dan door Bureau Zandbergen is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Bureau Zandbergen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien afnemer het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Bureau Zandbergen gerechtigd het aanbod te wijzigen.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door afnemer verstrekte informatie, waarbij Bureau Zandbergen mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien afnemer en Bureau Zandbergen de aanvaarding van het aanbod beide schriftelijk ondertekend hebben, “de opdrachtbevestiging” of de “offerte”.

Artikel 4 Medewerking door afnemer
4.1 Afnemer zal Bureau Zandbergen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 De afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bureau Zandbergen verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat afnemer zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door afnemer verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voorvloeiende extra kosten voor rekening van afnemer en is Bureau Zandbergen bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Bureau Zandbergen neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Bureau Zandbergen zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van afnemer, mits dit naar oordeel van Bureau Zandbergen bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit verreist, heeft Bureau Zandbergen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Bureau Zandbergen in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door afnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Bureau Zandbergen.
6.3 Afnemer aanvaart dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van Bureau Zandbergen een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens afnemer te voldoen, is Bureau Zandbergen bevoegd die wijzigingen naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Beide tarieven zijn exclusief reis-en verblijfkosten, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1 Betalingen door afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Bureau Zandbergen aan te wijzen bankrekening.
8.2 Indien afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Bureau Zandbergen is bevoegd de vorderingen uit handen te geven in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.3 Heeft afnemer bezwaar tegen een factuur van Bureau Zandbergen dan geeft afnemer dit binnen 14 dagen na dagtekening van factuur te kennen. Afnemer heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien afnemer niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt afnemer geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op) leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling van diensten te weigeren, tenzij hij Bureau Zandbergen schriftelijk alsnog een redelijk termijn voor de levering heeft gesteld en Bureau Zandbergen ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van Bureau Zandbergen opgeschort. In dit geval is Bureau Zandbergen verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Bureau Zandbergen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welk van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau Zandbergen kan worden gevergd.
10.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers-en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Bureau Zandbergen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Bureau Zandbergen gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te facturen en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als zijn een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van Bureau Zandbergen wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan een jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 0,5 maal het jaarhonorarium.
11.2 De aansprakelijkheid van Bureau Zandbergen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer Bureau Zandberen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bureau Zandbergen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.3 Bureau Zandbergen is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat afnemer tekort is geschoten in het tijdige verstrekken van juiste en volledige informatie welk Bureau Zandbergen, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.4 Bureau Zandbergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, die is veroorzaakt doordat afnemer beslissingen heeft genomen op basis van de door Bureau Zandbergen vervaardigde adviezen.
11.5 Opdrachtgever zal Bureau Zandbergen en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
11.6 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Bureau Zandbergen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens afnemer en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering
12.1 Bureau Zandbergen behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van de wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Bureau Zandbergen kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Bureau Zandbergen de annulering schriftelijk aan de afnemer mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Alle overeenkomsten met de afnemer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Alle geschillen welk tussen Bureau Zandbergen en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen met tussenkomst van een mediator worden beslecht. Wanneer in mediation het geschil niet wordt opgelost kiest Bureau Zandbergen ervoor om het geschil aan een bevoegde rechter in Assen voor te leggen, tenzij Bureau Zandbergen ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
15.2 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door afnemer van verplichtingen voorvloeiend uit de overeenkomst komen voor rekening van afnemer.

Artikel 16 Slotbepaling
16.1 Bureau Zandbergen is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepalingen(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft inhoud, strekkingen en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
16.3 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichten uit hoofde van de overeenkomst over te dragen voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Zandbergen.