Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

Arbeiden Organisatie Mediation


arbeid en organisatiemediation
Indien sprake is van een arbeidsconflict of er moet een zogenaamde exit mediation plaatsvinden, dan heb je aan Ingrid de juiste mediator. Door haar HRM achtergrond heeft ze veel ervaring met (dreigende) arbeidsconflicten, exitmediation en organisatiemediation.

Werkgever en werknemer kunnen verschillende manieren van inzichten hebben. Er spelen andere belangen waardoor er een (dreigend) conflict kan ontstaan. Door beide deelnemers elkaar hun zienswijze te laten zien. Door betekenis te geven aan de situatie ontstaat er wederzijds begrip wat nodig is om de arbeidssituatie niet te laten escaleren, waardoor er wellicht ontslagen zullen vallen en de situatie daardoor nog verder escaleert. Een conflict op de werkvloer brengt enorme kosten met zich mee, omdat de werknemers minder productief worden en alle energie (meestal negatieve) naar het conflict gaat.

Wanneer een arbeidsconflict in een vroeg stadium wordt aangepakt dan scheelt dat enorme kosten voor werkgever en werknemer. De sfeer op een afdeling of werkplek verbetert na een succesvol mediationtraject, de communicatie verbetert en er is minder of geen ziekteverzuim. Begrip voor wederzijdse belangen maakt dat het werkplezier voor beide deelnemers terug kan keren.

Exitmediation
Exitmediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsmediator begeleidt de gesprekken en onderhandelingen van deelnemers.

Ingrid helpt deelnemers om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk legt Ingrid de afspraken vast in een beëindigingovereenkomst, die werkgever en werknemer ondertekenen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met het recht op WW voor de werknemer. De belangrijkste punten bij ontslag van wederzijds goedvinden zijn:

  • De werkgever of de werknemer stelt voor om het dienstverband te beëindigen. Het maakt niet uit wie het initiatief neemt.
  • Werknemer en werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag. Je wilt dus allebei dat je dienstverband eindigt.
  • Je bent het samen ook eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Een beëindigingovereenkomst tekenen kan een kille procedure zijn. Het is daarom belangrijk dat er nazorg geleverd kan worden in de vorm van rouwverwerking wanneer de werknemer hier behoefte aan heeft. Tijdens de mediation kunnen werkgever en werknemer afspreken dat er nog een paar coaching gesprekken plaatsvinden na het tekenen van de beëindigingovereenkomst. Het inzien waar de verschillende belangen liggen, het ontdekken wat de nieuwe toekomstplannen zijn kan pas wanneer er rust is na het besluit om je handtekening te zetten onder een wederzijds goedvinden.

Een ontslagprocedure bij de kantonrechter is kostbaar en tijdrovend en de uitkomst is vaak onvoorspelbaar. In een exitmediation kunnen deelnemers snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk tot een voor beiden acceptabele oplossing komen en daarmee veel kosten besparen.


Geen producten in je winkelmand.