Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

Begeleidingbij organiseren


Begeleiding bij organiseren
Vraag jij je ook wel eens af waarom je het beleid, de regels en procedures gebruikt of maakt? Om ondersteunend te zijn aan het werk dat je wil leveren of omdat je het werk wil beheersen zodat je er grip op kunt houden? Om de klant optimaal te kunnen bedienen is het belangrijk om te weten wat er bij de klant leeft. Die context leidend laten zijn voor wat er daadwerkelijk georganiseerd moet worden, is een enorme omslag. Dan doe je aan organiseren vanuit de essentie van waar de organisatie voor bestaat! Je organiseert om de wisselwerking tussen je organisatie en de context mogelijk te maken.
Dat is mooi, maar hoe doe je dat?

Bij Bureau Zandbergen gaan we er vanuit dat wanneer de medewerkers contextgedreven organiseren, de procedures niet als leidend worden gezien, maar juist helpend worden gebruikt. In een organisatieontwikkeling waarbij de klant de dienst ervaart als toegevoegde waarde heeft je organisatie een bestaansrecht en werk je vanuit de essentie. Een organisatie die in wisselwerking met de context wil organiseren moet voldoende sociale samenhang hebben. Organisaties moeten dit ook mogelijk maken. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of een functieomschrijving bijdraagt aan de sociale samenhang in je organisatie. Of heb je daar meer voor nodig zoals een totaalbeeld van processen, taken, vaardigheden, competenties, deskundigheid of kennis en onderlinge verbanden. Let eens op wat je weg organiseert als je alleen vanuit je hoofd organiseert:

Marie en Floor werken al jaren samen op een dagbestedingsgroep met oudere mensen. Deze ouderen zijn zeer op Floor en Marie gesteld. Juist omdat ze elkaar maar aan hoeven te kijken weten ze van elkaar wat de ouderen nodig hebben. De organisatie moet om financiële redenen reorganiseren. Minder inzetten van Fte’s in de maand moet op korte termijn geld opleveren. Marie en Floor kunnen nu niet meer samenwerken. Of dit op lange termijn nog steeds financieel voordeel oplevert is maar de vraag. Als Marie en Floor niet meer samenwerken kan dit demotiverend werken waardoor er ze minder inzet vertonen. Doordat ze aan een blik naar elkaar genoeg hebben kunnen ze met andere mensen minder efficiënt samenwerken wat meer tijd kost. Omdat de ouderen zeer op dit tweetal gesteld was en zich nu minder gezien voelen op de dagbesteding, zijn ze minder op de dagbesteding wat weer meer werk in het verzorgingstehuis oplevert. Het is duidelijk dat hierbij niet naar de context is gekeken (de ouderen en naar Marie en Floor).

In de wet is de Wet verbetering poortwachter geregeld. Hierin staat precies geprotocolleerd hoe je moet voldoen aan alle regelgeving. Hierbij is het systeem leidend en alle flexibiliteit weg georganiseerd. Wat nu als de medewerker gebaat is bij daadwerkelijke belangstelling en afhankelijk is van het empathisch vermogen van zijn werkgever? Kan je de medewerker dan uitnodigen om mee te denken aan het eigen herstel? Dat red je niet met het invullen van een herstelplan en het volgen van het plan van aanpak dat ons in een format wordt aangereikt. Het gaat er hierbij niet om dat we de wet niet serieus moeten nemen. Integendeel: we nemen de medewerker serieus en gebruiken de wet als middel om de voortgang te rapporteren.

Elke organisatie is uniek en heeft specifieke kenmerken. Iedere organisatie heeft zijn eigen essentie, geschiedenis, activiteiten en tegelijkertijd heeft iedere organisatie zijn eigen unieke omgeving.
De medewerker wil zijn vak uitvoeren omdat zijn hart daar ligt. Hij verstaat zijn vak, kent de context en wil geholpen worden door een organisatie die hem in staat stelt zijn werk beter te doen dan wanneer hij het alleen zou doen. Dat ligt voor de hand maar in de praktijk blijft het lastig organisaties contextgedreven in te richten. Het systeemgedreven organiseren is de gangbare vorm. Bureau Zandbergen kan helpen bij het inrichten van contextgedreven organiseren.

Dat kan door medewerkers een traject aan te bieden waarin zij worden begeleid en geholpen om de organisatie contextgedreven in te richten waar dat past. Dat kan ook door medewerkers opleidingen en/of trainingen aan te bieden waarin zij leren dit zelf te doen. Hiervoor verwijzen we naar Stichting kleren van de keizer. Een opleidingsinstituut waarin onder meer het gedachtengoed van Bureau Zandbergen is ondergebracht en wordt uitgedragen.

Website: www.stichtingklerenvandekeizer.nl