Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

Hoewerkt mediation


Specialisatie
Mediation is een proces dat bestaat uit één of meerdere gesprekken. Het mediationproces verloopt via een structuur, een vast patroon dat de mediator goed bewaakt. De mediator faciliteert betrokkenen zelf om hun conflict op te lossen.

Aanvang van het mediationproces
De mediaton begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst spreken de deelnemers in de mediation met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de mediation te laten slagen. Daarin is ook afgesproken dat alles wat tijdens de mediation naar voren komt absoluut vertrouwelijk blijft.

Het verdere proces bij mediation
Ingrid begeleidt als mediator het gesprek en zorgt ervoor dat elke deelnemer zijn standpunt, beleving en ervaring van het conflict naar voren kan brengen. Ze zorgt er voor dat de andere deelnemer(s) daadwerkelijk ho(ren)ort wat de ander zegt en dat deze begrijpt wat wordt bedoeld. Ingrid ‘faciliteert’ het gesprek tussen de deelnemers aan de mediation. Zo komen de zaken, die werkelijk spelen tussen betrokkenen en die de basis vormen voor het conflict, op tafel.

Hoe doet Ingrid dat?

  • De deelnemers –ieder voor zich– inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en inzicht in het gedrag van de andere partij te bevorderen. Ingrid stimuleert zelfinzicht en inzicht in het proces;
  • Door inzichtelijk te maken op welke wijze de deelnemers, die in een conflict verwikkeld zijn, met elkaar communiceren;
  • Ze stimuleert het op zoek gaan naar de verschillende manieren van kijken naar het conflict. Op deze manier gaat ze samen met deelnemers op zoek naar overeenkomsten en wederzijds begrip.
  • Door de deelnemers helderheid te verschaffen uit welke zaken het conflict écht bestaat en welke belangen er daadwerkelijk bij hen spelen.

Als de deelnemers dit wensen of als Ingrid duidelijk maakt dat zij dit voor de voortgang van het mediationproces belangrijk vindt, kan met elk van de deelnemers een afzonderlijk gesprek plaats vinden. Als dergelijke gesprekken plaatsvinden, moet dat vooraf bekend zijn aan alle deelnemers in de mediation.

Belangen, opties en onderhandelingen
Als alle zaken die tussen de deelnemers spelen op tafel liggen, duidelijk is waar het conflict precies om draait en als helder is geworden welke belangen er bij elk van de partij aan de mediation spelen, begeleidt Ingrid hen bij het zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Ingrid stimuleert de deelnemers daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk (alternatieve) opties.
Ze begeleidt vervolgens de onderhandeling tussen de deelnemers om zo tot een voor beide, op basis van hun belangen, optimaal resultaat te komen.

Resultaten, afspraken en overeenkomst
Als die voor de deelnemers passende oplossing eenmaal is gevonden, wordt schriftelijk vastgelegd hoe de deelnemers het conflict zullen oplossen. De gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een (eind)verslag van de mediator of in een (vaststellingen)overeenkomst, die door de deelnemers wordt ondertekend. Hierdoor zijn de afspraken ook  juridisch bindend.