Een situatie waarin een conflict kan ontstaan, omdat we anders betekenis geven aan wat we zien, wat we meemaken. Tijdens de bemiddeling gaan we samen op zoek naar wat de ander beweegt. We gaan onderzoeken waar de verschillen zitten en waar we overeenkomsten hebben. Tijdens de mediation proberen we elkaar te laten zien wat je daarvoor niet zag om zo tot een overeenstemming te komen. Als mediator brengen we de communicatie weer op gang, begeleiden we de gesprekken en zorgen we voor de juiste procedure.

Dit vraagt van beide partijen commitment en lef. De commitment om daadwerkelijk op zoek te gaan naar wat de ander beweegt en daarbij een oplossing te vinden. Het lef om aan tafel te komen zitten en je kwetsbaarheid, boosheid en verdriet mee te nemen aan tafel.

Bij Bureau Zandbergen kun je onder andere terecht voor:

Arbeids- en organisatiemediation

Exitmediation

Mediation bij ziekte en re-integratie

Familiekwesties, scheidingbemiddeling en burenruzies

Wij werken nauw samen met advocate Maaike Holthinrichs.

Arbeids- en organisatiemediation
Indien sprake is van een arbeidsconflict of er moet een zogenaamde exit mediation plaatsvinden, dan heb je aan ons de juiste mediator. Door Ingrid haar HRM achtergrond heeft ze veel ervaring met (dreigende) arbeidsconflicten, exitmediation en organisatiemediation.
Werkgever en werknemer kunnen verschillende manieren van inzichten hebben. Er spelen andere belangen waardoor er een (dreigend) conflict kan ontstaan. Door beide deelnemers elkaar hun zienswijze te laten zien. Door betekenis te geven aan de situatie ontstaat er wederzijds begrip wat nodig is om de arbeidssituatie niet te laten escaleren, waardoor er wellicht ontslagen zullen vallen en de situatie daardoor nog verder escaleert. Een conflict op de werkvloer brengt enorme kosten met zich mee, omdat de werknemers minder productief worden en alle energie (meestal negatieve) naar het conflict gaat.
Wanneer een arbeidsconflict in een vroeg stadium wordt aangepakt dan scheelt dat enorme kosten voor werkgever en werknemer. De sfeer op een afdeling of werkplek verbetert na een succesvol mediationtraject, de communicatie verbetert en er is minder of geen ziekteverzuim. Begrip voor wederzijdse belangen maakt dat het werkplezier voor beide deelnemers terug kan keren.

Exitmediation
Exitmediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Albert en Ingrid begeleiden de gesprekken en onderhandelingen van deelnemers.
Wij helpen de deelnemers om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk leggen we de afspraken vast in een beëindigingovereenkomst, die werkgever en werknemer ondertekenen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met het recht op WW voor de werknemer. De belangrijkste punten bij ontslag van wederzijds goedvinden zijn:

• De werkgever of de werknemer stelt voor om het dienstverband te beëindigen. Het maakt niet uit wie het initiatief neemt.
• Werknemer en werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag. Je wilt dus allebei dat je dienstverband eindigt.
• Je bent het samen ook eens over de financiële afhandeling van het ontslag.

Bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.
Een beëindigingovereenkomst tekenen kan een kille procedure zijn. Het is daarom belangrijk dat er nazorg geleverd kan worden in de vorm van rouwverwerking wanneer de werknemer hier behoefte aan heeft. Tijdens de mediation kunnen werkgever en werknemer afspreken dat er nog een paar coaching gesprekken plaatsvinden na het tekenen van de beëindigingovereenkomst. Het inzien waar de verschillende belangen liggen, het ontdekken wat de nieuwe toekomstplannen zijn kan pas wanneer er rust is na het besluit om je handtekening te zetten onder een wederzijds goedvinden.
Een ontslagprocedure bij de kantonrechter is kostbaar en tijdrovend en de uitkomst is vaak onvoorspelbaar. In een exitmediation kunnen deelnemers snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk tot een voor beiden acceptabele oplossing komen en daarmee veel kosten besparen.

Verzuim mediation
Niemand vindt het fijn om met ziekteverzuim te maken te hebben. De medewerker niet omdat hij of zij op het werk niet kan presteren. Bovendien betekent de afwezigheid dat collega’s het werk moeten overnemen. Dat levert extra (werk)druk op. Voor de werkgever brengt arbeid gerelateerd ziekteverzuim tevens veel zorgen met zich mee. Wat is er aan de hand? Wanneer is de werknemer weer inzetbaar? Wat gaat dit kosten? Hoe moet het verder met het werk en de arbeidsrelatie?
Vaak is het onzeker wanneer betrokkene weer terug kan keren, re-integreren in het werk. De organisatie, de werkgever en de zieke werknemer zelf hebben er belang bij om duidelijkheid te krijgen. Uit ervaring is gebleken dat het goed is om snel actie te ondernemen. Mediation bij zieke werknemer biedt uitkomst bij re-integratie van de medewerker. Mediation helpt medewerker en werkgever verder.

Wet verbetering poortwachter
De Wet verbetering poortwachter geeft regels over ziekteverzuim en re-integratie. In deze wet zijn de rechten en plichten van werknemer en werkgever aangescherpt. De wet verplicht deelnemers om in het eerste jaar bij dreigend langdurig ziekteverzuim zo vroeg mogelijk in te grijpen. Beide deelnemers dragen daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Als zij niet meewerken aan herstel en re-integratie kan dat ingrijpende gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de loondoorbetaling van werknemer. Ook kan de werkgever gesanctioneerd worden door het UWV. Het is dus noodzakelijk voor beide deelnemers om aantoonbaar inspanningen te leveren.
Na de melding van het ziekteverzuim gaat de bedrijfsarts in gesprek over de reden en achtergrond van de ziekmelding. Zo probeert hij tot een goede diagnose van het ziekteverzuim te komen. Als bij de analyse blijkt dat de aanleiding voor het ziekteverzuim arbeid gerelateerd is, wordt steeds meer verwezen naar Mediation. Mediation is bij arbeid gerelateerd ziekteverzuim een goede methode om dit bespreekbaar te maken en (samen) te werken aan snelle, prettige en soepele re-integratie.

De manier waarop Albert en Ingrid hun mediation invullen werkt omdat conflicterende deelnemers vrijwillig en op basis van absolute vertrouwelijkheid hun conflict bespreken. Bovendien zijn de deelnemers actief verantwoordelijk voor het conflict. Zij blijven ‘de baas’ over hun conflict en bepalen zelf de oplossing die voor hen bevredigend en acceptabel is. Daardoor voelen zij zich ook sterk verbonden aan een bereikte oplossing. De ervaring leert dat onder begeleiding van een mediator gemakkelijker met elkaar over problemen en tegenstellingen gesproken kan worden. Wij helpen de deelnemers om stappen te zetten die nodig zijn om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Het vinden van passende oplossingen is het bijna vanzelfsprekende gevolg. De afspraken worden aan het slot van de mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Scheidingsmediation
Je dacht dat het je nooit zou overkomen, maar toch wil jij of je partner nu scheiden. Waar moet je rekening mee houden, wat moet je regelen en wat zijn de mogelijkheden? Er is veel mogelijk echter als de emoties hoog oplopen zal er van een respectvolle scheiding weinig overblijven. Een scheiding is geen conflict. Er bestaat de mogelijkheid om verder met elkaar te gaan. Soms hoef je elkaar niet los te laten maar leer je elkaar anders vast houden, bijvoorbeeld als er kinderen betrokken zijn.
Albert en Ingrid zijn de onpartijdige derde die professionele hulp bieden aan jullie om gezamenlijk de scheiding te regelen. Zij nemen geen beslissingen, dat doen jullie zelf. De scheidingsbemiddeling wordt afgesloten met de ondertekening van het scheidingsconvenant.

Aantal gesprekken
Tijdens de scheidingsbemiddeling bespreken we de emotionele kant van de scheiding, de juridische en financiële aspecten en het ouderschapsplan als je kinderen hebt. De bemiddeling start meestal met veel aandacht voor de emotionele kant van het scheiden, het op zoek gaan naar de ander zijn belangen en betekenis geven aan hoe ieder de scheiding beleeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat het de financiële afwikkeling van de scheiding en het ‘na-huwelijk’ negatief beïnvloedt. Het scheidingsconvenant wordt pas opgesteld als jullie het overal over eens zijn. Over het algemeen zijn 3 of 4 gesprekken voldoende om tot een convenant te komen.
Na ondertekening van het scheidingsconvenant zorgen we ervoor dat het convenant juridisch gecheckt wordt door advocate Maaike Holthinrichs. Maaike dient het verzoek in bij de rechtbank.

Op een rijtje:
• Jullie hebben de oplossingen zelf in de hand.
• Het proces verloopt meestal relatief snel en goedkoop.
• Er zijn geen verliezers.
• De kinderen hebben minder last van de scheiding.

Ouderschapsplan
Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders, die uit elkaar gaan, afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen, maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook in deze gevallen is het zeer raadzaam een ouderschapsplan op te stellen in het belang van de kinderen.
Het is belangrijk om het ouderschapsplan te zien als een intentieverklaring tussen de ouders, hierin leg je als ouders de grote lijnen vast en bespreken ouders hoe ze over bepaalde onderwerpen denken en zich naar elkaar zullen gedragen. Het ouderschapsplan voorkomt helaas geen onenigheden, juist daarom is het zo belangrijk om het ouderschapsplan (half)jaarlijks gezamenlijk te evalueren en de eventuele twistpunten opnieuw te bespreken.

Inhoud ouderschapsplan
Ouders mogen zelf invulling geven aan het ouderschapsplan, de volgende afspraken zijn wettelijk verplicht erin te worden opgenomen:

• hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen;
• hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen;
• de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Overige onderwerpen waaraan gedacht kan worden:

• belangen van ouderschap
• normen en waarden
• respectvol ouderschap
• verdeling vakanties en feestdagen
• sport en spel keuze
• medische verzorging
• verhuizen
• contact met grootouders
• introductie nieuwe partners

Ook het ouderschapsplan wordt door advocate Maaike Holthinrichs doorgenomen op eventuele juridische aspecten.