Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

MfNregelementen en formulieren


MfN registermediators werken bij mediation volgens de regels van het kwaliteitsregister Mediators federatie Nederland. Ingrid werkt als registermediator in elk, door haar uitgevoerde, mediations volgens het MfN Reglement en de MfN Gedragsregels.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationregelement en de
    gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)


Registermediator

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) de titel mogen voeren.

Klachtenregeling

MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Ben je ontevreden over het functioneren van Ingrid? Houdt zij zich niet aan het mediationreglement en/of de gedragsregels voor de MfN-registermediator. Maak dan eerst je ongenoegen kenbaar aan haar. Ook met vragen over het mediationproces kun je bij haar terecht. Is dit voor jou niet bevredigend, dan kun je nadat de mediation is beëindigd tot twaalf maanden na beëindiging een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

Meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld

De MfN heeft een meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze richtlijn geldt voor MfN-registermediators, met uitzondering van mediator-advocaten en mediator-notarissen. Voor deze beroepsgroepen gelden de eigen beroepsregels. De inhoud van het meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld is overgenomen van de mfam, de Nederlandse vereniging van familiemediators.

Beroepsprofiel MfN-registermediator (pdf)

Gedragsregels voor de MfN-registermediator 2017 (pdf)

Meldprotocol kindermishandeling of huiselijk geweld (pdf)

Toelichting MfN-mediationreglement 2017 (pdf)

mfn_register_logo